Algemene Voorwaarden

Vincent van den Boogaard Media / vincentvandenboogaard.nl
d.d. september 2018 (versie 2.2)

1. Bepalingen

Als je in de Algemene Voorwaarden ‘je’, ‘jij’, ‘jou(w)’ of ‘jullie’ leest wordt de opdrachtgever, tussenpersoon en/of het bedrijf/de contactpersoon bedoelt waarmee de opdracht is aangegaan, dan wel degene die de foto’s  gebruikt in welke vorm dan ook.

Kom je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ of gewoon ‘vincentvandenboogaard.nl’ tegen, dan bedoelen we de opdrachtnemer en eventueel alle fotografen en leden van het team die het resultaat van de opdracht mogelijk maken, gevestigd aan de Torenallee 64-34 in Eindhoven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56325754.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen jou en vincentvandenboogaard.nl. Inclusief opdrachtbevestigingen. offertes, facturen, mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en correspondentie. Ook na het beëindigen van de samenwerking en/of overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van de voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld natuurlijk. We hebben het recht om de offerte tot twee werkdagen na akkoord te herroepen. Op de offerte zit een houdbaarheidsdatum, die vindt je ook terug op de offerte. We vragen je daarom om zo snel mogelijk reactie te geven.

4. Vergoeding

Indien er geen vergoeding is afgesproken zullen wij een passende en marktconforme vergoeding gebruiken. Deze wordt dan bijvoorbeeld gebaseerd op vergelijkbare opdrachten tussen vergelijkbare opdrachtgevers en -nemers waarbij ook wordt gelet op het gebruik van de foto’s.

Eventuele kosten voor overnachtingen, catering en/of onvoorziene kosten die direct te maken hebben met de uitvoering van het werk kunnen (uiteraard in overleg) gefactureerd worden bovenop de vergoeding die eerder is afgesproken of gehanteerd.

Reiskosten worden apart gerekend tenzij anders afgesproken. Hieronder vallen een kilometervergoeding van €0,25 per kilometer, een tarief (€50,- per uur) die geldt wanneer er meer dan 2 uur per opdracht gereden wordt, en eventueel bijkomstige kosten die direct te maken hebben met de werkzaamheden.

5. Factuur

We vragen je om de factuur binnen 5 werkdagen te controleren op eventuele fouten (we zijn tenslotte mensen). Mocht je niet binnen 5 werkdagen met gegronde redenen de factuur afgekeurd hebben zal ie als geldend worden beschouwd.

Wat in ieder geval klopt op de factuur is de betalingstermijn van 21 dagen. We vragen je dan ook om binnen dit termijn te betalen. Hierna volgt een herinnering waarin je vriendelijk verzocht wordt om de factuur binnen 14 dagen te betalen. Hierna volgt een aanmaning met de wettelijke rente en incassokosten. In het zeer zeldzame geval dat er niet betaald wordt worden alle kosten (van bijvoorbeeld rechtsbijstand of incassobureau’s) verhaalt op jou. Daarnaast vervallen alle verdere verplichtingen die wij met jou hebben (andersom uiteraard niet).

Kosten gemaakt door verzuim, niet nakomen van een of meerdere verplichtingen of de schending van het auteursrecht worden apart gerekend.

6. Levering

De foto’s zijn vanaf het moment van verzending en/of oplevering voor risico van jou. Foto’s worden doorgaans geleverd via WeTransfer, Dropbox of Gaia. We geloven in kwaliteit boven kwantiteit, dus een aantal opgeleverde foto’s spreken we niet met je af. Je kan er vanuit gaan dat wij niets lievers doen dan je het beste bieden wat wij hebben. Daarom accepteren wij ook geen discussie over de selectie. Feedback horen wij uiteraard wèl graag!

7. Overmacht

Overmacht is natuurlijk heel vervelend en iets wat wij beiden niet willen.  Overmacht ontstaat wanneer buiten komende oorzaken voorkomen dat de opdracht niet meer nagekomen kan worden. Mocht er sprake zijn van overmacht is er niks aan de hand natuurlijk. Indien je de afspraak, overeenkomst, opdracht of factuur annuleert buiten overmacht, ben je nog steeds het volledig bedrag schuldig. Mochten wij onze afspraak niet nakomen om een geldige reden dan wel overmacht zullen we altijd op zoek gaan naar een passende oplossing. In deze periode worden de verplichtingen opgeschort. Mocht er binnen 2 maanden geen passende oplossing worden gevonden zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er sprake is van een schade-vergoeding.

8. Feedback

Feedback ontvangen we graag, daar leren we tenslotte van. Deze ontvangen we dan ook zo snel mogelijk en het liefst binnen 10 werkdagen na levering. Wij zullen dan ons best doen om met een passende oplossing te komen.

9. Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst waarbij wij in opdracht van jou een service verlenen, zoals fotograferen. De opdrachtovereenkomst ontstaat wanneer wij beiden akkoord geven op een opdracht. Bij de uitvoering van de opdracht werken wij zelfstandig en naar eigen inzicht. Uiteraard ontvangen wij graag aanwijzingen en/of instructies, maar deze voeren wij zonder toezicht uit. Alles wat wij niet hebben afgesproken omtrent de opdracht mogen wij naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen hebben wij de vrije keus om te werken met de leveranciers en derden die wij nauwlettend selecteren voor de uitvoering van de opdracht.

Jij zorgt ervoor dat wij alle informatie en middelen krijgen zodat wij onze opdracht feilloos kunnen uitvoeren. Daarnaast vragen we je om zo goed mogelijk onze veiligheid en de veiligheid van onze apparatuur te garanderen.

Eventuele wijzigingen in de opdracht die wij beiden niet eerder besproken hebben worden apart gefactureerd. Eveneens bij annulering worden de kosten gefactureerd die al gemaakt zijn.

Je gaat er tevens mee akkoord dat wij ook onze service verlenen aan andere opdrachtgevers.

10. Auteursrecht

Het auteursrecht behoort ten alle tijden van de fotograaf. Volgens de Nederlandse wet is deze dan ook niet overdraagbaar. Wel mag je de gemaakte foto’s ten alle tijden gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. Indien je van een andere partij het verzoek ontvangt om de foto’s te verkopen of te overhandigen, ben je verplicht deze partij door te verwijzen naar ons.

11. Inbreuk op Auteursrecht

Elk gebruik dat niet is overeengekomen is een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Op inbreuk van het auteursrecht staat een vergoeding van driemaal (300%) het factuurbedrag wat hoort bij de opdracht waarin de foto is gemaakt, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten).

12. Licentie

Tenzij anders overeengekomen worden de foto’s onder een niet-exclusieve, voor eigen commerciële doeleinden bedoelde licentie beschikbaar gesteld, die zich niet beperkt tot de duur of territoir van de plaatsing. Maar is wel beperkt tot het verveelvoudigen, aanpassen of tot de verkoop ervan. Bij eventuele aanpassingen aan de foto’s dient vooraf toestemming gevraagd te worden voordat deze gepubliceerd kunnen worden. Sublicenties kunnen alleen worden verleend bij toestemming van de rechtmatige fotograaf.

13. Portretrecht

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het portretrecht en andere rechten van derden. Eventuele claims zullen wij dan ook doorsturen, en eventuele schade kan niet bij ons worden verhaald.

14. Aansprakelijkheid

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij schade die ontstaan is bij de uitvoering van de overeengekomen taken, noch zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen en/of personen dan wel typ- en/of spelfouten.

Je dient zelf voldoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die eventueel kan voortvloeien bij de uitvoering van de opdracht. Daarnaast dien je voldoende verzekerd te zijn voor eventuele schade aan apparatuur die ontstaan door opgetreden storingen in de aangeboden stroom-voorziening, alsmede voor het zoekraken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens de opdracht en na afloop hiervan.

15. Naamsvermelding

De naam van de fotograaf dient duidelijk bij de foto’s te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij het niet nakomen van de naamsvermelding staat een vergoeding van eenmaal (100%) het factuurbedrag wat hoort bij de opdracht waarin de foto is gemaakt, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten).

Bij schriftelijke toestemming om de foto’s te verveelvoudigen (in welke vorm dan ook) ben je ervoor verantwoordelijk dat de naamsvermelding wordt toegepast bij de foto’s. Daarnaast dient de volledige metadata van de foto niet verloren te gaan bij de overdracht hiervan.

16. Bewaartermijn

Foto’s worden voor maximaal één jaar bewaard. Waarschijnlijk langer, maar we zijn bij deze ingedekt voor eventueel verlies.

17. Annulering

Je bent uiteraard bevoegd om de opdrachtovereenkomst en/of de offerte voor opleveringsdatum te annuleren. Echter kunnen hier consequenties aan vast zitten wanneer je dat doet binnen een bepaalde periode.

  1. 25% van het factuurbedrag bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum;
  2. 40% van het factuurbedrag bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met de 61ste dag voor de opleveringsdatum;
  3. 60% van het factuurbedrag bij annulering in de periode vanaf de 60ste tot en met de 31ste dag voor de opleveringsdatum;
  4. 80% van het factuurbedrag bij annulering in de periode vanaf de 30ste tot en met de 15e dag voor de opleveringsdatum;
  5. 100% van het factuurbedrag bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 dagen voor de opleveringsdatum;

Daarnaast kunnen eventueel gemaakte kosten bijgeteld worden bij de bovenstaande vergoeding tot 100% van het factuurbedrag.

18. Veiligheid

Indien de veiligheid van zowel personen dan wel materiaal tijdens de uitvoering van de opdracht in het gedrang komen zijn wij genoodzaakt om de overeenkomst onmiddellijk zonder opgaaf van reden te beëindigen en het volledige factuurbedrag te incasseren.

19. Faillissement

Bij faillissement hebben we beiden het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Indien je failliet gaat worden alle licenties met betrekking tot het gebruik van de foto’s ingetrokken.

20. Rechtskeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.